ẤN PHẨM  
Ấn phẩm Sách
Ngày đăng: 15-07-2014

1. Sách
Sách viết về các phương pháp, quy trình
thực hiện khóa học eLearning - 2010
Sách Hướng dẫn sử dụng hệ thống
đào tạo trực tuyến của
Trường Đại học Y Hà Nội - 2010
(Dành cho các Giảng viên)
Sách Hướng dẫn sử dụng hệ thống
đào tạo trực tuyến của
Trường Đại học Y Hà Nội - 2010
(Dành cho Sinh viên)
Sách Hướng dẫn thiết lập và sử dụng
hệ thống đào tạo trực tuyến của
Trường Đại học Y Hà Nội - 2010
(Dành cho Cán bộ kỹ thuật)
2. Các ấn phẩm của Trường ĐHYHN
Kỷ yếu Kỷ niệm 110 năm thành lập
Trường Đại học Y Hà Nội - 2012
Sách Kỷ yếu 65 năm Công đoàn
trường Đại học Y Hà Nội - 2012
Sổ tay Những điều cần biết
dành cho Học viên - 2010
Sổ tay Những điều cần biết
dành cho Sinh viên - 2010

Tin liên quan

HOẠT ĐỘNG  
 
 
  Tìm
 
Quảng cáo
Kết nối mạng xã hội