THÔNG TIN CÁN BỘ: PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  
Họ và tên: Phòng Công nghệ thông tin
Chức vụ: Quản trị
Địa chỉ: Phòng 324, nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội
Email: cntt@hmu.edu.vn

Phòng Công nghệ thông tin - Trường Đại học Y Hà Nội
Địa chỉ: Phòng 324, nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội
Điện thoại: (+84-4) 38523798 - Fax: (+84-4) 38525115
Website: http://cntt.hmu.edu.vn
E-mail: cntt@hmu.edu.vn
FB: https://www.facebook.com/hmunetwork

HOẠT ĐỘNG  
 
 
  Tìm
 
Quảng cáo
Kết nối mạng xã hội